torek, 12. maj 2015

NOVO VODSTVO DRUŠTVA ARHITEKTOV

Na skupščini Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine, ki je bila pretekli teden, so bili za dveletno mandatno obdobje 2015-2017 izvoljeni novi organi društva, in sicer:

Predsednik:
1. Igor Derlink

Izvršni odbor:
1. Igor Črnugelj
2. Dare Homan
3. Jelka Hudoklin
4. Jurij Kocuvan
5. Mitja Simič
6. Tomaž Slak
7. Matej Somrak

Nadzorni odbor:
1. Marjan Zupanc
2. Marija Prašin Kolbezen
3. Gregor Petrovič

Razsodišče:
1. Iztok Kovačič
2. Suzana Simič
3. Janez Žerjav

četrtek, 7. maj 2015

POROČILO PREDSEDNIKA DRUŠTVA O DELU 2013-2015

ORGANI DRUŠTVA 2013-2015
Društvo je v mandatu 2013-2015 delovalo v naslednji sestavi organov:

Predsednik:
1. Tomaž Levičar;

Izvršni odbor:
1. Liljana Jankovič Grobelšek,
2. Marjan Zupanc,
3. Tomaž Slak,
4. Iztok Kovačič,
5. Igor Derlink,
6. Natalija Zanoški,
7. Janez Žerjav.

Nadzorni odbor:
1. Mitja Vovko,
2. Dejan Glavaš Radovanovič,
3. Gregor Petrovič.

Razsodišče:
1. Ivanka Kraljič,
2. Jože Slak,
3. Jurij Kocuvan.


SKUPŠČINA 2015
Skupščino oziroma volitve bi morali načeloma izvesti v januarju 2015 - ob izteku dveletnega mandata dosedanjega vodstva. Izvedba skupščine se je zamaknila, ker smo dolgo, vse do aprila neuspešno iskali kandidata za novega predsednika društva.


PROJEKTI
V minulih dveh letih smo izoblikovali in vodili več povsem novih projektov društva, in sicer:

-Pravokotna miza: Javna obravnava aktualnih in akutnih, posebej lokalnih/regionalnih problematik, povezanih z arhitekturnim/urbanističnim delovanjem. Potekale so približno enkrat mesečno. Daleč najbolj odmevna Pravokotna miza je bilo soočenje vseh osmih novomeških županskih kandidatov na volitva 2014 o vprašanjih arhitekture in urbanizma v Novem mestu. Dve od Pravokotnih miz, namreč soočenje županskih kandidatov Novega mesta in o konservatorskem načrtu za del novomeškega mestnega jedra smo tudi posneli na video. Projekt je vodil Tomaž Levičar, posamezne Pravokotne mize pa so pripravili različni člani;

-Urbani sprehodi Jane's Walk: Pridružili smo se globalni akciji Jane's Walk. V letu 2014 smo izvedli sprehod v maju (ob mestnem jedru Novega mesta), ko smo se pridružili mnogim mestom po svetu, dodatno pa smo izvedli sprehod tudi v mesecu oktobru (Težka voda). 9. maja letos pa pripravljamo tudi prvi letošnji urbani sprehod - novomeški Marof. Projekt vodi Jelka Hudoklin;

-Arhitektova arhitektura: Projekt je namenjen javni predstavitvi zanimivih del v sodelovanju z njihovimi avtorji, investitorji in drugimi, ki so bistveno prispevali k njihovi realizaciji. Doslej smo izvedli en dogodek - predstavitev Mordaxove kapele na Grmu v Novem mestu. projekt je vodil Tomaž Levičar;

-Arhitekturna svetovalnica: Njen namen je strokovno svetovanje širši javnosti glede urbanističnih, arhitekturih in podobnih dilem. Skupaj smo v dveh letih izvedli tri svetovalnice. Projekt sta vodila Marjan Zupanc in Tomaž Slak;

-Arhitekturni vodnik po Dolenjski: Projekt pomeni strokovno/poljudno predstavitev izstopajočih arhitektur 20. in 21. stoletja s področja Dolenjske in Bele krajine. Projekt je bil zasnovan kot triletni projekt, ki naj bi se zaključil s tiskanim vodnikom, zatem pa se nadaljeval v smislu vodenja pregleda nastajanja novih arhitektu v našem okolju. V minulih dveh letih je bilo zbranega precej gradiva, ki pa se še zbira in bo osnova za pripravo knjižice. Projekt letos miruje. Projekt vodi Natalija Zanoški;

-družabna srečanja: V minulih dveh letih smo pripravili dve društveni družabni srečanji, eno v Šentrupertu, organiziral ga je Iztok Kovačič, drugo pa v Črnomlju ob organizaciji Marije Prašin Kolbezen. Konec leta 2014 smo skušali pripraviti tudi srečanje v Pleterjah, organiziral ga je Dare Homan, vendar je bilo zaradi slabega odziva odpovedano;

-facebook profil: Društvo je vzpostavilo facebook profil - https://www.facebook.com/drustvoarhitektov.dolenjske. Koristimo ga za informiranje javnosti o delovanju društva in tudi različnih arhitektunih, urbanističnih in podobnih s prostorom povezanih projektih. Na profilu imamo trenutno 1.087 "prijateljev". Facebook profil je urejal Tomaž Levičar;

-blog: Maja 2013 smo postavili društveni blog, naslovljen Arhitekturizem - http://arhitekturizem.blogspot.com/. Na njem objavljamo zgolj s prostorom Dolenjske in Bele krajine povezane informacije. Objavili smo tudi več foto predstavitev zanimivih arhitektur ter nekaj arhivskega gradiva. Do sedaj smo na njem pripravili 78 objav. Blog je urejal Tomaž Levičar;

-YouTube profil: Postavljen je na naslovu: https://www.youtube.com/channel/UCcskYGNEZqyN1YzXsVUMlMw . Na Youtube profilu imamo dva posnetka Pravokotnih miz;

-e mail: V začetku leta 2013 smo vzpostavili društveni elektronski naslov - drustvo.arhitektov.dolenjske@gmail.com, s katerega pošiljamo informacije o društvu in na katerega tudi prejemamo e pošto. Skrbnik pošte je bil predsednik;

-jam: Oblikovali smo tudi profil http://www.thisismyjam.com/arhitektura, kjer smo začeli z zbiranjem pesmi, povezanih z arhitekturo, mesto ipd. Zgolj za šalo;

-društvena razstava: Začeli smo tudi aktivnosti za pripravo društvene razstave, ki pa so ostale na pol poti.

Nekaj projektov, ki smo jih sicer bolj ali tudi manj elaborirano zastavili, nismo uspeli izvesti, recimo: predstavitev študentskih diplom, Arhitekturni tek; Delavnica o romskih naseljih; Urbanistično-arhitekturna delavnica Vizija za Novo mesto 2050; obnova spletne strani društva; arhitekturna nagrada DAD, oddaja prijav za različne strokovne nagrade (ZAPS, Piranesi, Fabiani ipd). 


ČLANSTVO/ARHITEKTI
V društvu smo si prizadevali vzspostaviti vsaj blag, pa vseeno čim bolj intenziven stik s člani in nasploh s kolegicami/kolegi arhitekti z območja, ki ga društvo v geografskem smislu pokriva. Na vse seje izvršnega odbora smo vabili vse člane društva in tudi kolegice in kolege, ki niso člani društva, smo pa imeli njihov elektronski kontakt in ocenili, da bi lahko prispevali h kvaliteti delovanja društva. V društvo se je v minulih dveh letih včlanilo nekaj novih članov, del teh je poravnal tudi članarino.


IZVRŠNI ODBOR
Izvršni odbor društva se je v dveh letih sestal na 29. sejah in na eni korespondenčni seji. Oblikoval je stališča do tekočih zadev.


FINANCE
Društvo je finančna sredstva za svoje redno delo in projekte pridobivalo preko članarin, predvsem pa uspešnih prijav na razpise lokalnih skupnosti.
V letu 2013 in 2014 smo pridobili sredstva za redno delo in projekte s strani Mestne občine Novo mesto, leta 2014 pa tudi s strani Občine Šentrupert.
Društvo se je tudi v letu 2015 že prijavilo na razpisa Mestne občine Novo mesto za redno delo kulturnih društev ter na razpis za projekte na področju kulture.
Bilance za minuli leti je pripravilo podjetje Tradak iz Novega mesta.
V letu 2015 smo poravnali tudi starejše obveznosti do Jožeta Slaka, prejšnejga predsednika društva - posojena in založena sredstva v višini okoli 540 evrov.


MEDIJI
Društvo je bilo s svojimi projekti prisotno v lokalnem medijskem prostoru - na eni strani z napovedmi dogodkov, na drugi pa z bolj ali manj izčrpnim poročanjem o našem delu oziroma dogodkih. Spodaj je zbranih nekaj povezav do medijskih objav.


SODELOVANJE Z DRUGIMI DRUŠTVI
Pri svojem delu smo občasno sodelovali tudi z drugimi društvi oziroma organizacijami, denimo Društvo Novo mesto, Zavod Zora ipd


OSTALO
1. Konec leta 2014 smo za Trdinovo nagrado predlagali skupino, ki je izvedla projekt prenove Mordaxove kapele (Simič, Dražumerič, Brkič). Predlog je bil zavrnjen s strani občinske komisije.
2. V letu 2014 je bila naša Pravokotna miza o mestnem kolesarjenju vzpodbuda za organizacijo Novomeške kolesarske mreže, ki aktivno deluje.
3. Konec leta 2014 je bil tudi na osnovi pobud društva oblikovan urbanistični svet pri novomeški občini, ki ga vodi naš kolega Tomaž Slak.
4. Pri zagotavljanju prostorov za naše delo (sestanki, dogodki) so nam pomagale različne institucije, posebej Mestna občina Novo mesto, opa tudi JSKD, Knjižnica Mirana Jarca, Situla, RIC in ostali. 


PREDLOGI ZA BODOČE DELO
Poleg nadaljnjega vodenja dosedanjih projektov in aktivnosti, bi bilo smotrno v naslednjem obdobju nekaj prizadevanj vložiti tudi:
-v podajanje predlogov sprememb in dopolnitev zakonodaje, ki zadeva naše delo;
-spremljanje in odzivanje na predloge prostorskih aktov občin z našega območja;
-prijavo projektov društva na razpise države in EU - lahko s partnerji;
-pridobitev naziva društva, ki deluje v javnem interesu;
-ponovno postavitev društvene spletne strani;
-v aktivnost glede zaščite kvalitetne arhitekturne dediščine na območju Dolenjske in Bele krajine;
-v pritegnitev večjega števila članov društva in tudi ostalih k pripravi vsebin za blog, facebook itd;
-v zagotovitev prostora za arhiv društva.


OSNOVNI PODATKI O DRUŠTVU
-NAZIV, NASLOVI:
Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine poštni naslov: Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto
mail: drustvo.arhitektov.dolenjske@gmail.com
facebook: http://www.facebook.com/drustvoarhitektov.dolenjske
domača stran: http://www.drustvo-arhitektov-dolenjske.si/
 blog: http://arhitekturizem.blogspot.com/
jam: http://www.thisismyjam.com/arhitektura
-MATIČNA ŠTEVILKA: 1148630
-DATUM VPISA V REGISTER: 7.4.1997
-GLAVNA DEJAVNOST DRUŠTVA (IZ AJPES): 94.120 Dejavnost strokovnih združenj -DAVČNA ŠTEVILKA DRUŠTVA: 36953393
-DAVČNI ZAVEZANEC: ne
-ŠTEVILKA BANČNEGA RAČUNA: IBAN SI56 0297 0025 4465 988 (NLB d.d.) odprt


IZBOR MEDIJSKIH OBJAV
MORDAXOVA KAPELA (Arhitektova arhitektura) Lokalno.si: http://www.lokalno.si/2014/12/01/125037/zgodba/Arhitektova_arhitektura_Borut_Simic_in_Mordaxova_kapela/ Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/11/29/124549/napovedniki/obvestila/Predstavitev_prenove_Mordaxove_kapele_Evangelijska_cerkev/

SLOVENSKI LES (Pravokotna miza) Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/11/27/124809/novice/dolenjska/Kako_izkoristiti_slovenski_les/

TEŽKA VODA (Jane's Walk) Klevišar: https://www.youtube.com/watch?v=TfvomzgRnVU

NOVOMEŠKI ŽUPANSKI KANDIDATI 2014 (Pravokotna miza)
Žurnal 24: http://www.zurnal24.si/v-mo-novo-mesto-osem-kandidatov-za-zupana-clanek-237353
DAD YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcskYGNEZqyN1YzXsVUMlMw
Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/09/25/120957/napovedniki/obvestila/Pravokotna_miza_soocenje_z_mestnim_prostorom___pogovor_z_zupanskimi_kandidati__Knjiznica_Mirana_Jarca/

ARHEOLOŠKI PARK (Pravokotna miza)
Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/07/17/118617/novice/dolenjska/Arheoloski_park_prazgodovina_je_lahko_tudi_prihodnost/
Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/06/18/116971/napovedniki/obvestila/Pravokotna_miza_o_Arheoloskem_parku_Marof_Dolenjski_muzej/
Klevišar: https://www.youtube.com/watch?v=h2pnHZx8Mh4&list=UU8BdJlBa86BVXF1vOsgD5aQ JURJEVANJSKA DRAGA (Pravokotna miza)
Dolenjski list: http://www.lokalno.si/2014/10/01/121701/aktualno/DL_Jurjevanjska_draga___Najprej_vsebina__potem_oblika/

ZIDANICE (Pravokotna miza)
Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/06/05/116566/novice/dolenjska/Prednosti_in_pomanjkljivosti_zidanic/ Lokalno.si: http://www.lokalno.si/2014/06/04/116335/napovedniki/obvestila/Pravokotna_miza_Drustva_arhitektov_Dolenjske_in_Bele_krajine_ZIDANICE___Hisa_kulinarike/ Radio Krka: http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=194015

SPREHOD SKOZI MESTNO JEDRO (Jane's Walk) Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/05/08/115168/novice/novice_splosno/Urbani_sprehodi_v_Novem_mestu_Crnomlju_in_Metliki/ Radio Krka: http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=192799

MESTNO KOLESARJENJE (Pravokotna miza) Novi medij, stran 8: http://www.novimedij.si/arhiv/book/21.html Novomeški čuvar: http://cuvar.si/kolesarji-imajo-dovolj-po-zgledu-maribora-ustanavljajo-civilno-iniciativo-novomeska-kolesarkska-mreza/ Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/04/24/114406/novice/dolenjska/Rodila_se_je_Novomeska_kolesarska_mreza/

KOPALIŠČE, PIKNIK (Pravokotna miza) Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2013/11/28/106938/novice/dolenjska/Pravokotna_miza_o_novomeskem_kopaliscu/

NOVI TRG 6 (Pravokotna miza) Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2013/12/09/107703/novice/dolenjska/O_usodi_Novega_trga_6/


Tomaž Levičar