torek, 12. maj 2015

NOVO VODSTVO DRUŠTVA ARHITEKTOV

Na skupščini Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine, ki je bila pretekli teden, so bili za dveletno mandatno obdobje 2015-2017 izvoljeni novi organi društva, in sicer:

Predsednik:
1. Igor Derlink

Izvršni odbor:
1. Igor Črnugelj
2. Dare Homan
3. Jelka Hudoklin
4. Jurij Kocuvan
5. Mitja Simič
6. Tomaž Slak
7. Matej Somrak

Nadzorni odbor:
1. Marjan Zupanc
2. Marija Prašin Kolbezen
3. Gregor Petrovič

Razsodišče:
1. Iztok Kovačič
2. Suzana Simič
3. Janez Žerjav

četrtek, 7. maj 2015

POROČILO PREDSEDNIKA DRUŠTVA O DELU 2013-2015

ORGANI DRUŠTVA 2013-2015
Društvo je v mandatu 2013-2015 delovalo v naslednji sestavi organov:

Predsednik:
1. Tomaž Levičar;

Izvršni odbor:
1. Liljana Jankovič Grobelšek,
2. Marjan Zupanc,
3. Tomaž Slak,
4. Iztok Kovačič,
5. Igor Derlink,
6. Natalija Zanoški,
7. Janez Žerjav.

Nadzorni odbor:
1. Mitja Vovko,
2. Dejan Glavaš Radovanovič,
3. Gregor Petrovič.

Razsodišče:
1. Ivanka Kraljič,
2. Jože Slak,
3. Jurij Kocuvan.


SKUPŠČINA 2015
Skupščino oziroma volitve bi morali načeloma izvesti v januarju 2015 - ob izteku dveletnega mandata dosedanjega vodstva. Izvedba skupščine se je zamaknila, ker smo dolgo, vse do aprila neuspešno iskali kandidata za novega predsednika društva.


PROJEKTI
V minulih dveh letih smo izoblikovali in vodili več povsem novih projektov društva, in sicer:

-Pravokotna miza: Javna obravnava aktualnih in akutnih, posebej lokalnih/regionalnih problematik, povezanih z arhitekturnim/urbanističnim delovanjem. Potekale so približno enkrat mesečno. Daleč najbolj odmevna Pravokotna miza je bilo soočenje vseh osmih novomeških županskih kandidatov na volitva 2014 o vprašanjih arhitekture in urbanizma v Novem mestu. Dve od Pravokotnih miz, namreč soočenje županskih kandidatov Novega mesta in o konservatorskem načrtu za del novomeškega mestnega jedra smo tudi posneli na video. Projekt je vodil Tomaž Levičar, posamezne Pravokotne mize pa so pripravili različni člani;

-Urbani sprehodi Jane's Walk: Pridružili smo se globalni akciji Jane's Walk. V letu 2014 smo izvedli sprehod v maju (ob mestnem jedru Novega mesta), ko smo se pridružili mnogim mestom po svetu, dodatno pa smo izvedli sprehod tudi v mesecu oktobru (Težka voda). 9. maja letos pa pripravljamo tudi prvi letošnji urbani sprehod - novomeški Marof. Projekt vodi Jelka Hudoklin;

-Arhitektova arhitektura: Projekt je namenjen javni predstavitvi zanimivih del v sodelovanju z njihovimi avtorji, investitorji in drugimi, ki so bistveno prispevali k njihovi realizaciji. Doslej smo izvedli en dogodek - predstavitev Mordaxove kapele na Grmu v Novem mestu. projekt je vodil Tomaž Levičar;

-Arhitekturna svetovalnica: Njen namen je strokovno svetovanje širši javnosti glede urbanističnih, arhitekturih in podobnih dilem. Skupaj smo v dveh letih izvedli tri svetovalnice. Projekt sta vodila Marjan Zupanc in Tomaž Slak;

-Arhitekturni vodnik po Dolenjski: Projekt pomeni strokovno/poljudno predstavitev izstopajočih arhitektur 20. in 21. stoletja s področja Dolenjske in Bele krajine. Projekt je bil zasnovan kot triletni projekt, ki naj bi se zaključil s tiskanim vodnikom, zatem pa se nadaljeval v smislu vodenja pregleda nastajanja novih arhitektu v našem okolju. V minulih dveh letih je bilo zbranega precej gradiva, ki pa se še zbira in bo osnova za pripravo knjižice. Projekt letos miruje. Projekt vodi Natalija Zanoški;

-družabna srečanja: V minulih dveh letih smo pripravili dve društveni družabni srečanji, eno v Šentrupertu, organiziral ga je Iztok Kovačič, drugo pa v Črnomlju ob organizaciji Marije Prašin Kolbezen. Konec leta 2014 smo skušali pripraviti tudi srečanje v Pleterjah, organiziral ga je Dare Homan, vendar je bilo zaradi slabega odziva odpovedano;

-facebook profil: Društvo je vzpostavilo facebook profil - https://www.facebook.com/drustvoarhitektov.dolenjske. Koristimo ga za informiranje javnosti o delovanju društva in tudi različnih arhitektunih, urbanističnih in podobnih s prostorom povezanih projektih. Na profilu imamo trenutno 1.087 "prijateljev". Facebook profil je urejal Tomaž Levičar;

-blog: Maja 2013 smo postavili društveni blog, naslovljen Arhitekturizem - http://arhitekturizem.blogspot.com/. Na njem objavljamo zgolj s prostorom Dolenjske in Bele krajine povezane informacije. Objavili smo tudi več foto predstavitev zanimivih arhitektur ter nekaj arhivskega gradiva. Do sedaj smo na njem pripravili 78 objav. Blog je urejal Tomaž Levičar;

-YouTube profil: Postavljen je na naslovu: https://www.youtube.com/channel/UCcskYGNEZqyN1YzXsVUMlMw . Na Youtube profilu imamo dva posnetka Pravokotnih miz;

-e mail: V začetku leta 2013 smo vzpostavili društveni elektronski naslov - drustvo.arhitektov.dolenjske@gmail.com, s katerega pošiljamo informacije o društvu in na katerega tudi prejemamo e pošto. Skrbnik pošte je bil predsednik;

-jam: Oblikovali smo tudi profil http://www.thisismyjam.com/arhitektura, kjer smo začeli z zbiranjem pesmi, povezanih z arhitekturo, mesto ipd. Zgolj za šalo;

-društvena razstava: Začeli smo tudi aktivnosti za pripravo društvene razstave, ki pa so ostale na pol poti.

Nekaj projektov, ki smo jih sicer bolj ali tudi manj elaborirano zastavili, nismo uspeli izvesti, recimo: predstavitev študentskih diplom, Arhitekturni tek; Delavnica o romskih naseljih; Urbanistično-arhitekturna delavnica Vizija za Novo mesto 2050; obnova spletne strani društva; arhitekturna nagrada DAD, oddaja prijav za različne strokovne nagrade (ZAPS, Piranesi, Fabiani ipd). 


ČLANSTVO/ARHITEKTI
V društvu smo si prizadevali vzspostaviti vsaj blag, pa vseeno čim bolj intenziven stik s člani in nasploh s kolegicami/kolegi arhitekti z območja, ki ga društvo v geografskem smislu pokriva. Na vse seje izvršnega odbora smo vabili vse člane društva in tudi kolegice in kolege, ki niso člani društva, smo pa imeli njihov elektronski kontakt in ocenili, da bi lahko prispevali h kvaliteti delovanja društva. V društvo se je v minulih dveh letih včlanilo nekaj novih članov, del teh je poravnal tudi članarino.


IZVRŠNI ODBOR
Izvršni odbor društva se je v dveh letih sestal na 29. sejah in na eni korespondenčni seji. Oblikoval je stališča do tekočih zadev.


FINANCE
Društvo je finančna sredstva za svoje redno delo in projekte pridobivalo preko članarin, predvsem pa uspešnih prijav na razpise lokalnih skupnosti.
V letu 2013 in 2014 smo pridobili sredstva za redno delo in projekte s strani Mestne občine Novo mesto, leta 2014 pa tudi s strani Občine Šentrupert.
Društvo se je tudi v letu 2015 že prijavilo na razpisa Mestne občine Novo mesto za redno delo kulturnih društev ter na razpis za projekte na področju kulture.
Bilance za minuli leti je pripravilo podjetje Tradak iz Novega mesta.
V letu 2015 smo poravnali tudi starejše obveznosti do Jožeta Slaka, prejšnejga predsednika društva - posojena in založena sredstva v višini okoli 540 evrov.


MEDIJI
Društvo je bilo s svojimi projekti prisotno v lokalnem medijskem prostoru - na eni strani z napovedmi dogodkov, na drugi pa z bolj ali manj izčrpnim poročanjem o našem delu oziroma dogodkih. Spodaj je zbranih nekaj povezav do medijskih objav.


SODELOVANJE Z DRUGIMI DRUŠTVI
Pri svojem delu smo občasno sodelovali tudi z drugimi društvi oziroma organizacijami, denimo Društvo Novo mesto, Zavod Zora ipd


OSTALO
1. Konec leta 2014 smo za Trdinovo nagrado predlagali skupino, ki je izvedla projekt prenove Mordaxove kapele (Simič, Dražumerič, Brkič). Predlog je bil zavrnjen s strani občinske komisije.
2. V letu 2014 je bila naša Pravokotna miza o mestnem kolesarjenju vzpodbuda za organizacijo Novomeške kolesarske mreže, ki aktivno deluje.
3. Konec leta 2014 je bil tudi na osnovi pobud društva oblikovan urbanistični svet pri novomeški občini, ki ga vodi naš kolega Tomaž Slak.
4. Pri zagotavljanju prostorov za naše delo (sestanki, dogodki) so nam pomagale različne institucije, posebej Mestna občina Novo mesto, opa tudi JSKD, Knjižnica Mirana Jarca, Situla, RIC in ostali. 


PREDLOGI ZA BODOČE DELO
Poleg nadaljnjega vodenja dosedanjih projektov in aktivnosti, bi bilo smotrno v naslednjem obdobju nekaj prizadevanj vložiti tudi:
-v podajanje predlogov sprememb in dopolnitev zakonodaje, ki zadeva naše delo;
-spremljanje in odzivanje na predloge prostorskih aktov občin z našega območja;
-prijavo projektov društva na razpise države in EU - lahko s partnerji;
-pridobitev naziva društva, ki deluje v javnem interesu;
-ponovno postavitev društvene spletne strani;
-v aktivnost glede zaščite kvalitetne arhitekturne dediščine na območju Dolenjske in Bele krajine;
-v pritegnitev večjega števila članov društva in tudi ostalih k pripravi vsebin za blog, facebook itd;
-v zagotovitev prostora za arhiv društva.


OSNOVNI PODATKI O DRUŠTVU
-NAZIV, NASLOVI:
Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine poštni naslov: Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto
mail: drustvo.arhitektov.dolenjske@gmail.com
facebook: http://www.facebook.com/drustvoarhitektov.dolenjske
domača stran: http://www.drustvo-arhitektov-dolenjske.si/
 blog: http://arhitekturizem.blogspot.com/
jam: http://www.thisismyjam.com/arhitektura
-MATIČNA ŠTEVILKA: 1148630
-DATUM VPISA V REGISTER: 7.4.1997
-GLAVNA DEJAVNOST DRUŠTVA (IZ AJPES): 94.120 Dejavnost strokovnih združenj -DAVČNA ŠTEVILKA DRUŠTVA: 36953393
-DAVČNI ZAVEZANEC: ne
-ŠTEVILKA BANČNEGA RAČUNA: IBAN SI56 0297 0025 4465 988 (NLB d.d.) odprt


IZBOR MEDIJSKIH OBJAV
MORDAXOVA KAPELA (Arhitektova arhitektura) Lokalno.si: http://www.lokalno.si/2014/12/01/125037/zgodba/Arhitektova_arhitektura_Borut_Simic_in_Mordaxova_kapela/ Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/11/29/124549/napovedniki/obvestila/Predstavitev_prenove_Mordaxove_kapele_Evangelijska_cerkev/

SLOVENSKI LES (Pravokotna miza) Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/11/27/124809/novice/dolenjska/Kako_izkoristiti_slovenski_les/

TEŽKA VODA (Jane's Walk) Klevišar: https://www.youtube.com/watch?v=TfvomzgRnVU

NOVOMEŠKI ŽUPANSKI KANDIDATI 2014 (Pravokotna miza)
Žurnal 24: http://www.zurnal24.si/v-mo-novo-mesto-osem-kandidatov-za-zupana-clanek-237353
DAD YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcskYGNEZqyN1YzXsVUMlMw
Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/09/25/120957/napovedniki/obvestila/Pravokotna_miza_soocenje_z_mestnim_prostorom___pogovor_z_zupanskimi_kandidati__Knjiznica_Mirana_Jarca/

ARHEOLOŠKI PARK (Pravokotna miza)
Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/07/17/118617/novice/dolenjska/Arheoloski_park_prazgodovina_je_lahko_tudi_prihodnost/
Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/06/18/116971/napovedniki/obvestila/Pravokotna_miza_o_Arheoloskem_parku_Marof_Dolenjski_muzej/
Klevišar: https://www.youtube.com/watch?v=h2pnHZx8Mh4&list=UU8BdJlBa86BVXF1vOsgD5aQ JURJEVANJSKA DRAGA (Pravokotna miza)
Dolenjski list: http://www.lokalno.si/2014/10/01/121701/aktualno/DL_Jurjevanjska_draga___Najprej_vsebina__potem_oblika/

ZIDANICE (Pravokotna miza)
Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/06/05/116566/novice/dolenjska/Prednosti_in_pomanjkljivosti_zidanic/ Lokalno.si: http://www.lokalno.si/2014/06/04/116335/napovedniki/obvestila/Pravokotna_miza_Drustva_arhitektov_Dolenjske_in_Bele_krajine_ZIDANICE___Hisa_kulinarike/ Radio Krka: http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=194015

SPREHOD SKOZI MESTNO JEDRO (Jane's Walk) Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/05/08/115168/novice/novice_splosno/Urbani_sprehodi_v_Novem_mestu_Crnomlju_in_Metliki/ Radio Krka: http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=192799

MESTNO KOLESARJENJE (Pravokotna miza) Novi medij, stran 8: http://www.novimedij.si/arhiv/book/21.html Novomeški čuvar: http://cuvar.si/kolesarji-imajo-dovolj-po-zgledu-maribora-ustanavljajo-civilno-iniciativo-novomeska-kolesarkska-mreza/ Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2014/04/24/114406/novice/dolenjska/Rodila_se_je_Novomeska_kolesarska_mreza/

KOPALIŠČE, PIKNIK (Pravokotna miza) Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2013/11/28/106938/novice/dolenjska/Pravokotna_miza_o_novomeskem_kopaliscu/

NOVI TRG 6 (Pravokotna miza) Dolenjski list: http://www.dolenjskilist.si/2013/12/09/107703/novice/dolenjska/O_usodi_Novega_trga_6/


Tomaž Levičar

četrtek, 23. april 2015

SKUPŠČINA DRUŠTVA ARHITEKTOV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 2015

Spoštovane kolegice in kolegi, članice in člani društva!


Vabimo vas na skupščino Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine.
Skupščina bo v četrtek, 7. maja 2015, z začetkom ob 18:00 uri, potekala bo v predavalnici Dolenjskega muzeja Novo mesto na Muzejski ulici 7 v Novem mestu.


Predlagani dnevni red skupščine je:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overoviteljev
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročila organov društva
5. Razprava o poročilih organov, sprejem poročil in zaključnega računa
6. Razrešnica dosedanjim organom
7. Predlogi skupščine za delovni program in proračun društva
8. Volitve organov društva (izvolitev volilne komisije, predstavitve kandidatov, glasovanje, razglasitev)
9. Razno


Prijazno vabljeni!


Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine
Tomaž Levičar, predsednik

sreda, 18. februar 2015

VABILO: PRAVOKOTNA MIZA: VKLJUČEVANJE JAVNOSTI PRI POSEGIH IN URBANI PROSTOR

Vabimo vas na Pravokotno mizo Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine z naslovom »Vključevanje javnosti pri posegih v urbani prostor«, ki jo Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine pripravlja skupaj z Mrežo za prostor.

Ocenjujemo, da bodo izkušeni sogovorniki in v demokratičnem prostoru vedno aktualna tema zelo zanimivi za novomeški in širši prostor, posebej za tiste, ki morajo vzpodbujati udeležbo različnih javnosti v procesih oblikovanja prostora in tudi tiste, ki bi se želeli vanje vključiti, torej: občinske uprave, občinske svetnike, člane krajevnih skupnosti, načrtovalce prostorskih rešitev, politične stranke in seveda za občane oziroma državljane.

ČAS IN KRAJ DOGODKA:
Pravokotna miza bo potekala v pritličju Hostla Situla, Dilančeva ulica 1, Novo mesto, 19. februarja 2015, s pričetkom ob 18. uri.

SOGOVORNIKI:
Svoje poglede in izkušnje pri vključevanju javnosti pri umeščanju objektov v prostor nam bodo predstavili:
- Senka VRBICA ŠIFKOVIČ, pravnica, ki se na PIC-u že vrsto let ukvarja s pravnimi vidiki vključevanja javnosti pri okoljski in prostorski problematiki. Predstavila nam bo pravni okvir, ki ga določa Arhuška konvencija. http://pic.si/poslanstvo-in-vizija/
- Jens BRANDT, arhitekt urbanist, zadnjih 15 let ukvarja z dinamiko mest in pri tem posveča veliko pozornost sodelovanju javnosti v razvoju mest. Predstavil nam bo svoj model vključevanja in primere regeneracije mestnih predelov, ki so bili posebej uspešni zaradi pravilnega vključevanja javnosti in tudi takšne, ki morda zaradi instrumentalizacije tega procesa niso uspešno zaživela. http://citybee.dk/
- Alenka KORENJAK, arhitektka, aktivna v društvu Prostorož, ki se od leta 2004 ukvarja z urejanja degradiranih prostorov v urbanih središčih. Predstavila bo primera njihov pristop oz. izkušnje vključevanja javnosti v urejanje ljubljanskega parka Tabor in v urejanje javnega prostora soseske Savsko naselje. http://prostoroz.org/
- Milena ŠKRL MAREGA, deluje na področju soudeležbe javnosti že več kot desetletje. Doslej je bila pobudnica in/ali sodelavka pri številnih raziskovalnih projektih za podporo in razvoj participativne kulture. Izvedla je tudi več deset usposabljanj na temo vključevanja javnosti v Sloveniji in tujini. Aktivna je v mreži za vključevanje javnosti DIALOG. Ta povezuje organizacije in posameznike, ki delujejo na področju razvoja participativne kulture v Sloveniji in v širšem evropskem prostoru. Predstavila bo dosedanji razvoj vključevanja javnosti v Sloveniji in glavne izzive, ki nas čakajo.
Pogovor bo povezovala Jelka HUDOKLIN, krajinska arhitektka iz Novega mesta.

ORIS TEME POGOVORA:
S stališča urbanega razvoja Novega mesta je aktualno obdobje zagotovo velik izziv. Okolje nas sili oz. ponujajo priložnosti, obenem pa se tudi sami Novomeščani vse bolj zavedamo, da so spremembe nujne, če želimo imeti mesto. Pri priložnostih velja izpostaviti novo EU finančno perspektivo, ki tokrat vključuje tudi programe namenjene neposredno trajnostnemu razvoju mest. Med znake spodbujanja razvoja, ki so vzniknili med nami Novomeščani, pa zagotovo sodi predlog restavratorskega načrta starega mestnega jedra, ki je trenutno v javni obravnavi. Odločeni smo in priložnosti so, da iz mesta naredimo boljše bivanjsko okolje v vseh ozirih. Vendar za koga boljše? Kaj naj bi bilo boljše? Kdo je javnost? Kdo najprej zasluži boljše? Kdo bo naredil boljše? Kako vse skupaj izvesti, da bo boljše? O vseh teh vprašanjih in še več jih je, ima vsak svoje odgovore. Tudi, če jih nima, to ne pomeni, da bo zadovoljen z rešitvami drugih. Zato je nujno, da pri spremembah v prostoru v čim večji meri vključimo javnost. Ta element je za realizacijo razvoja mesta najmanj enako pomemben, kot so to dobre prostorske rešitve in razpoložljiva sredstva. V določeni meri je vključevanje javnosti predvideno v normativnem okviru, ki ureja posege v prostor. Vendar to je minimum, ki ne prinaša dodane vrednosti, če nosilci sprememb, k temu ne pristopajo z iskreno željo prispevati k razvoju prostora zaradi njegovih uporabnikov in ne le zaradi uresničevanja svojih, pa čeprav do konca domišljenih zamisli. Nosilci tokratne pravokotne mize nam bodo predstavil svoje izkušnje z vključevanjem javnosti v projekte urbane prenove, predstavili nam bodo svoje pristope vključevanja javnosti, seznanili pa se bomo tudi z razširjenim razumevanjem normativnega okvirja, ki takšno vključevanje zapoveduje.

ORGANIZATOR:
Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine in Zavod Zora – projekt Mreža za prostor

Prijazno vabljeni vi in vaši prijatelji!

četrtek, 15. januar 2015

VIDEOPOSNETEK PRAVOKOTNE MIZE O KONSERVATORSKEM NAČRTU

Vabljeni k ogledu videoposnetka Pravokotne miza o konservatorskem načrtu za Glavni trg, Rozmanovo ulico in kandijsko križišče, ki jo je 3. decembra 2014 v Trdinovi dvorani Knjižnice Mirana Jarca Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine pripravilo v sodelovanju z Društvom Novo mesto.
 
 
Konservatorski načrt je predstavil Tomaž Golob iz novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, dogodek pa je moderirala Jana Murgelj, prebivalka mestnega jedra in članica sveta KS Center.

SPOMENIŠKI KOMPLEKS (NOB) NA VRATIH (ARHITEKTURNI VODNIK)

Spomeniški kompleks (NOB) Na vratih (Arhitekturni vodnik 20. in 21. stoletja po Novem mestu)


letnica projekta/izvedbe: 1950-1951 / 1951-1955
naslov: križišče med Rozmanovo ulico in Prešernovim trgom, Trg Borisa Kidriča
avtor(ji): Marjan Mušič (1904-1984, arhitekt), Jakob Savinšek (1922-1961, kipar)
naročnik(i): Skupščina občine Novo mesto
status: 1992 – spomenik lokalnega pomena: javni spomenik, kip, loža Odlok Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480
nagrade: Plečnikova nagrada za dolgoletno raziskovanje arhitekturne dediščine, publicistično in pedagoško delo ter realizacije spomeniške arhitekture (1981) Trdinova nagrada za urbanistično delo v Novem mestu (1955)
dostopnost: odprta javna površina
nekdanja imena: Gorenja ali Ljubljanska mestna vrata, Katarinin trg


Spomeniški kompleks Na vratih, ki ga Nace Šumi postavlja “v sam vrh slovenske arhitekture vseh časov”, se nahaja na območju nekdanjega utrjenega dostopa do mesta, na območju edinih kopenskih mestnih vrat preko srednjeveškega mestnega obzidja Novega mesta, od katerih pa se je do posega ohranil le ambient prostorskega grla.

Risba: Marijan Mušič

Risba: Marijan Mušič

Risba: Marijan Mušič

Razvoj avtomobilizacije po II. svetovni vojni je narekoval razširitev in znižanje nivelete nekoč srednjeveške, takrat edine tranzitne ceste skozi staro mestno jedro, zato je mestni urad leta 1950 pripravil načrte regulacije z rušitvijo obcestnih objektov po liniji nove trase. Po izvedeni rušitvi vogala Stare kresije (Študijske knjižnice) so zaradi kompleksnotsni problema k sodelovanju povabili konzervatorja Marjana Mušiča, ki je izziv sprejel, kljub nestrinjanju s takšnimi posegi v stara historična jedra.

Naloga je zahtevala poznavanje historičnih prvin kot tudi ustvarjalne reštive: konzervatorja in arhitekta. Zato je avtor predlagal celostno rešitev območja s soslednjem razgibanih prostorskih ambientov: ureditev objekta Stare kresije s spominsko ploščadjo, spominsko ložo vojnih žrtev ter zelenim pomolom, ureditev nasproti stoječe Skabernetove hiše ter ureditev privzdignjenega trkotnega pomola nekdanjega Katarininega trga.


Foto: Natalija Zanoški, 2014


Foto: Natalija Zanoški, 2014

Foto: Natalija Zanoški, 2014

Že odrezan vogal objekta Stare kresije (Okrožni urad, bivši Mestni špital) je rešil z odstranitvijo celotnega obuličnega krila, razliko v nivojih pa z zasnovo povzdignjene ploščadi. V fasado je tekom gradbenih del, čeprav je s tem kršil (svoja) konzervatorska načela, vključil glavni baročni portal iz porušenega gradu Ruperčvrh, kateremu je potem prilagodil zasnovo celote. Nekdanje arkadno dvorišče stavbe je spremenil v nadkrito stopniščno avlo, ki je bila mišljena kot razstavni prostor. Privzidgnjena spominska ploščad pred objektom vodi na vzhodni strani do spominske lože z rešenimi stebri z gradu Soteska, na zahodni strani pa skozi par stebrov, prav tako s Soteske, na ozelenjeni pomol. V stebrni lopi se nahaja plošča z imeni padlih borcev ter doprsna kipa ključnih figur odpora, Borisa Kidriča in Franca Rozmana – Staneta (kipar Jakob Savinšek). Ozelenjeni pomol se zaključuje s posebno poudarjenim vogalom z visokim kamnitim podnožjem in bronastim kipom Talca (kipar Jakob Savinšek), posvečen internirancem, ki označuje pozicijo severnega oz. levega obrambnega stolpa. Pomemben element pri oblikovanju celote sta strmi štirikapni strehi, ki objekta knjižnice in lope vizualno povezujeta in dopolnjujeta.

V stavbnem sklopu nasproti knjižnice, t.i. Skabernetovi hiši, je Mušič izluščil ostanke južnega obrambnega stolpa. Zaradi znižanja nivoja vhoda so iskali pozicije obstoječih vrat na čelni fasadi, prvotni portal s cestne strani pa je danes francosko okno.

Poudarek trikotnega privzdignjenega pomola na križišču med Glavnim trgom in Kapitljem je na konico postavljen bronasti kip Pesem svobodi, kiparja Jakoba Savinška, z zasaditvijo dreves v ozadju. Stranice pomola so podprte s “kiklopskimi” kamni, ploščad pa je deloma zazelenjena in deloma tlakovana.

Foto: Natalija Zanoški, 2014


Foto: Natalija Zanoški, 2014


Ob preureditvenih delih so naleteli na arhitekturno dediščino, ki jo je Marjan Mušič skrbno dokumentiral, iz nje pa razbral in izrisal rekonstrukcijo poteka srednjeveškega obzidja in oblike fortifikacijske arhitekture Novega mesta ob koncu 16. stoletja.

Večina piscev o slovenski arhitekturi, se danes strinja, da »obnovitvena in ureditvena dela Na vratih gotovo sodijo med njegove (op. Marjan Mušič) najuspešnejše spomeniške poteze«, vendar takratna konzervatorska stroka takšnih rešitev ni poznala ter jih je celo obsojala!

Objekt Stare kresije oz. Študijske knjižnice Mirana Jarca je med letoma 1996 in 2001 na severni strani dobil nov prizidek, ki je delo arhitektovega sina, Marka Mušiča. V Skabernetovi hiši se od leta 1958 nahaja tovarna zdravil Krka. Trkotna ploščad kot spominski prostor nima dodeljenega programa in mogoče tudi zato ni dobro vzdrževana. Življenje bi jih lako dahnila razširitev okoliških dejavnosti (bar, knjižnica, trgovine, ...) z dodano odstranljivo urbano opremo (zaslomba s strani Prešernovega trga, osvetlitev, klopi ipd.).


Viri in literatura; nadaljnje branje:
• Opis enote nepremične kulturne dediščine© register nepremične kulturne dediščine na http://rkd.situla.org/, evidenčna številka enote: 8722
• Mušič, Marjan: Preureditve v Novem mestu glede na regeneracijo historičnih mestnih jeder; v Mušič, Marko (ed)(2002): Marjan Mušič, Arhitektura za vse čase, Novo mesto in Dolenjska, Marko Mušič in Atelje Marko Mušič, Ljubljana, p.24-25, prej iz: Mušič, Marjan (1963): Arhitektura in čas, Založba obzorja Maribor
• Mušič, Marko: Marjan Mušič, Arhitektura za vse čase, Novo mesto in Dolenjska, predstavitev monografije; v Marko Mušič (ed): Zbornik Marjana Mušiča, Ob stoletnici rojstva in dvajsetletnici smrti akademika Marjana Mušiča, Slovenska akademija znanosti in umetnosti


Članek v slopu projekta izdaje strokovne publikacije Arhitekturni vodnik 20. in 21. stoletja po Novem mestu (Dolenjski in Beli krajini), ki ga podpira Mestna občina Novo mesto.


Avtorica članka: Natalija Zanoški, arhitektka DAD, Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine