petek, 26. september 2014

ŽUPANSKI KANDIDATI 2014 ODGOVARJAJO: NAJBOLJŠE ZADNJIH LET

Katerih je po vašem mnenju najuspešnejših 5 uresničenih projektov zadnjih 4 let na področju prostora v občini in zakaj?


GREGOR MACEDONI:
1. Ureditev Kandijskega križišča in postavitev spomenika Leonu Štuklju
2. APT prenova
3. Ureditev Šanc
4. Prenova Evangeličanske cerkve
5. Posamezne cestne ureditve in prostor ob čistilni napravi s čolnarno ob Kandijski oz. ob reki Krki


MILENA KRAMAR ZUPAN:
V času minulega štiriletnega mandata župana Muhiča bi kot uspešne izvedbe izpostavila:
1. izgradnja centralne čistilne naprave v Ločni;
2. rekonstrukcija in novogradnja nekaterih novomeških cest (Ljubljanska cesta - odsek, Kandijska cesta - odsek, Ljubenska cesta - odsek, Belokranjska cesta - odsek, Koštialova ulica, Smrečnikova cesta - odsek);
3. prenova Anton Podbevšek teatra;
4. reševanje problemov pozidave v vinogradniških območjih;
5. sodelovanje pri energetski sanaciji občinskih objektov;
6. prenova obzidja na Šancah;
7. ureditev Humanitarnega centra na Drski.
Sem naštela kar dva več. Za bonus. In da je številka še bolj pravljična. Čestitam.


MATIC VIDIC:
Mislim, da jih več kot 5 ni. Čolnarna pri čistilni napravi, kolesarske označbe, čistilna naprava, industrijska cona ob straški cesti.


MOJCA ŠPEC POTOČAR:
Če govorimo o načrtovalski ravni med uspešne projekte štejem občinski prostorski načrt, sprejet v letu 2009, v zadnjih letih po sprejetju občinskega prostorskega načrta konec leta 2009 pa je bilo veliko narejenega predvsem na načrtovalski izvedbeni ravni. Za Novo mesto je pomembno, da so z izvedbenimi podrobnimi prostorskimi načrti v prostor na področju infrastrukture umeščeni daljnovod DV 2x110 kV od RTP Bršljin do RTP Gotna vas, s katerim se bo Novo mesto zazankalo in izboljšala oskrba z električno energijo in 3. razvojna os, za potrebe gospodarstva so na izvedbeni ravni določeni pogoji v gospodarski coni Na Brezovici, ki je z vidika dostopnosti ena pomembnejših načrtovanih logističnih con in določeni so pogoji za širitev tovarne Ursa v Bršljinu, za potrebe stanovanjske gradnje so bile v minulih letih obravnavane kar 4 lokacije od katerih so pomembne predvsem stanovanjska soseska Brod – Drage in Mrzla dolina Zahod ter Regrške Košenice II, za potrebe storitvenih dejavnosti pa so bili določeni pogoji za poslovni oziroma trgovski center v Bršljinu in ob Belokranjski cesti, ki pa sta oba tudi že zgrajena.
Če govorimo o izvedbeni ravni je bilo v Mestni občini Novo mesto na področju prostora v zadnjih 4-ih letih zaznati padec uspešnih projektov. Pohvaliti moramo obnovo srednjeveškega obzidja pri Kapitlju – ŠANCE in prenovo centralne čistilne naprave v Novem mestu. Pomembna je energetska sanacija osnovnih šol, vključno z obnovo telovadnic (Bršljin, Grm)., in izgradnja športne dvorane - telovadnice v Stopičah.


RAFKO KRIŽMAN:
Ureditve ob Krki:
1. Realiziran primer dobre prakse: razbremenilnik – čolnarna – poleg ustrezne infrastrukturne vsebine, ponuja novo potrebno vsebino občanom Novega mesta
2. Začetek izvedbe kopališča v Portovalu
3. Obnova APT
4. Realizirane širitve tovarn Krka in Revoz znotraj območij. Pozitivni učinki nove zaposlitve.
5. Obnova Šentjernejske ceste med križiščem v Žabje vasi in bolnico: pogrešam medsebojno usklajenost projektov – npr. enake luči - glej stik projektov pri Bobiču
6. Nove trgovine na obrobju mesta so sicer prinesle nekaj novih zaposlitev, povečujejo promet in praznijo mesto


UROŠ LUBEJ:
Vprašanje je, ali lahko skorajda obsedeno usmerjenost v ceste in komunalo štejemo za uspeh, ampak med infrastrukturnimi projekti so to:
1. Prenovljena Kandijska cesta z vso infrastrukturo. Na žalost z „na silo“ in po protestu in posredovanju civilne družbe približno rešenim „kolesarskim vprašanjem“.
2. Centralna čistilna naprava.
3. Umeščenost obvoznic Novega mesta in 3. razvojne osi v prostor. Pri slednjem spet z rešitvijo, ki je v enem delu vprašljiva in se trenutno rešuje v Bruslju. Ob tem bi dodal, da je celo politika na področju komunalne infrastrukture doživela celo vrsto neuspehov: npr. oporečna voda in naših vodovodov ter zapleti s smetiščem CeROD.
Vse zgoraj našteto je sicer pomembna osnova za vrsto nujnih projektov, ki jih bo še treba uresničiti, da bosta povečani prometna varnost in kakovost življenja v Novem mestu in na podeželju.
Žal pa drugih vrst projektov v zadnjih štirih letih ni bilo. Od ureditve pokopališča v Srebrničah, od katerega pa je minilo že precej mandatov, večjega uspešnega, zaključenega in referenčnega prostorskega projekta v naši občini nimamo. Poleg nujnih prenov cest in ulic nam v Solidarnosti Novo mesto in meni kot županskemu kandidatu simpatijo vzbujajo zgolj (več kot desetletje zapoznela) obnova obzidja Šance, začetek (čeprav je bil obljubljen konec) projekta kopališča ter ureditev črpališča ob Kandijski, ki je več kot to – namreč tudi počivališče in čolnarna. Ob slednjem seveda bodeta v oči propadajoča stavba nekdanje mitnice in še vedno nedokončan projekt urejanja pešpoti in kolesarskih stez, delno vezanih tudi na obrežje Krke.


JOŽE KOBE:
- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava Novo mesto,
- komunalna prenova obstoječih naselij in mesta (rekonstrukcija Kandijske ceste vključno z zadrževalnimi bazeni, črpališči, kanalizacija Birčna vas, kanalizacija Veliki Slatnik, kanalizacija Lešnica …,
- sprejetje in uveljavitev OPN, s katerim je določen dolgoročen koncept razvoja občine in izvedbene rešitve, s katerimi so določene lokacije in zadostne površine za razvoj javnih gospodarskih in bivanjskih dejavnosti,
- na podlagi OPN je občina uspela uskladiti in skladno z interesi občine umestiti v prostor vso najpomembnejšo državno infrastrukturo v občini (tretja razvojna os, elektro daljnovod in plinovod proti Beli krajini, Novomeško elektro 110 kv zanko, daljnovod Krško – Boričevo
- občina je uspela pripraviti serijo OPPN (izvedbenih prostorskih aktov, s katerimi so zagotovljene zadostne površine za nemoten razvoj gospodarskih dejavnosti in stanovanjske gradnje BOJAN


BOJAN KEKEC:
- Nova centralna čistilna naprava Ločna – omogočeno kakovostno prečiščevanje odpadnih vod (brez smradu v Ločni in Mačkovcu)
- Ureditev stadiona in prenova atletske steze skupaj z ureditvijo okolice – osvežena podoba stadiona ter kakovostna tekaška steza
- Energetska prenova osnovnih šol in vrtcev – dolgoročno zmanjšanje stroškov za zagotavljanje toplote za objekte

1 komentar:

  1. Naša predlagana ponudba za stranke v novem letu je pozitivna in popolna zavezanost, zato vam sodelovanje z nami zagotavlja maksimalno zagotovilo, da bomo dobili sredstva, saj imamo oceno A + pri financiranju. Frank Loan Services (FLS) je bil v preteklih letih visoko ocenjen kot eno najboljših spletnih podjetij s cenejšo obrestno mero. Če potrebujete finančna sredstva, nas ne kontaktirajte po telefonu (+1-713-389-6778) ali E-pošti: k.frankloans@gmail.com

    E-pošti: k.frankloans@gmail.com

    OdgovoriIzbriši