nedelja, 28. september 2014

ŽUPANSKI KANDIDATI 2014 ODGOVARJAJO: NOVE NALOŽBE

S katerimi ukrepi boste privabili nove naložbenike v občino? Kakšnih naložbenikov si posebej želite v občini? 


GREGOR MACEDONI: 
Odgovor je v dobri infrastukturi, privlačnem okolju (tako v arhitekturnem kot kulturnem in programskem smislu) za mlade aktivne prebivalce, s čimer se oblikuje nova urbana kultura v mestu ... ki je lahko zanimiva delovna sila za nove inovativne gospodarske panoge. Naložbeniki pa morajo dobiti lokacije in območja za razvoj svojih idej in investicijskih projektov. Zadeve je treba skladno s sprejetim OPN prilagoditi novim potrebam in gospodarski realnosti.


MILENA KRAMAR ZUPAN: 
Želim si naložbenikov, ki bodo odpirali kvalitetna nova delovna mesta, ki bodo ustvarjali veliko dodano vrednost, imeli uspešno poslovanje, ki bodo seveda tudi družbeno odgovorni, posebej do mikro okolja, v katerem se razvijajo. Želim, da tudi zaradi aktivnosti občine mesto ostane gospodarsko uspešno in da se razvija tudi v novih, za naslednja desetletja prespektivnih gospodarskih smereh. Posebej pa, da razvija v vsakem času človeštva koristne vrline: ustvarjalnost, pridnost, spoštovanje soljudi in narave.

Kako privabiti naložbenike? Vsekakor se ne sme čakati, da pridejo. Treba jih je res aktivno vabiti – iz celega sveta. Treba pa je oblikovati tudi privlačen prostor zanje. To pomeni, da mora biti: 
- zagotovljena dobra infrastrukturna opremljenost mesta (avtoceste, železnice, elektrika, plinovod ipd);
- na razpolago v mestu in zaledju dovolj in ustrezna delovna sila;
- na razpolago načrtovane ali celo že opremljene površine za izgradnjo novih gospodarskih objektov;
- mesto mora biti privlačno za zaposlene – urejeni vrtci, šole, igrišča, trgovska ponudba, zdravstvena in kulturna ponudba ter ostalo, kar oblikuje zadovoljstvo z življenjskim prostorom.

Navedeno za nas konkretno pomeni, da je treba (tudi skupaj z državo) razvijati naslednje projekte (izpostavljam jih 5, menim, da ključnih):
- začetek izvedbe tretje razvojne osi, posebej cestne povezavo in to prvenstveno na odseku ob Novem mestu, vsekakor pa čim prej od tu do Celja in proti Hrvaški;
- posodobitev železniških povezav, posebej za potrebe industrije;
- razvoj gospodarske cone na Cikavi in ob Straški cesti;
- izvedba zanke elektro daljnovodov okoli Novega mesta;
- skrb za dobro stanje družbene infrastrukture (vrtci, šole, zdravstvo, kultura, …), seveda tudi razvoj fakultet, povezanih s potrebami industrije.

Resno velja razmisliti o ustanovitvi institucije (lahko tudi okrepitvi kake obstoječe), morda celo regionalne, medobčinske, katere naloga bo privabljati naložbenike v naše okolje in tudi skrbeti, da se to okolje čim bolj približa zadovoljitvi tistih potreb investitorjev, ki so odločilne pri njihovi izbiri okolja razvoja. O tem se bom z občinskim svetom in drugimi dolenjskimi občinami pogovorila takoj po morebitni izvolitvi za županjo.


MATIC VIDIC: 
Na obstoječih občinskih prostorih oprostitev plačila komunalnega prispevka. Izgradnja nove obrtno/industrijske cone.


MOJCA ŠPEC POTOČAR: 
Nova naložbenike v občino je mogoče privabiti samo, če so ponudbeni pogoji za naložbe konkurenčni okolici in če gospodarsko okolje zagotavlja pogoje za razvoj vlagatelja. Menimo, da je trenutna cena komunalno urejenih stavbnih zemljišč previsoka, previsoko je tudi nadomestilo za komunalno infrastrukturo. Naložbenikov ne moreš izbirati, veseli bomo vsakega, ki je pripravljen investirati v Mestno občino Novo mesto, še zlasti, če je to v starem mestnem jedru. 10. Osrednje primerjalne prednosti pri reševanju prostorskih zagat Mestne občine Novo mesto so v tem, da je na načrtovalski ravni mnogo dela opravljenega, potrebna je le še realizacija.


RAFKO KRIŽMAN: 
Na globalnem trgu poteka resno tekmovanje med mesti, regijami, državami v privabljanju (zlasti greenfiled) investitorjev v svoja okolja. To je zelo zahteven in resen posel, ki ga je potrebno zaupati strokovnjakom. Naredili bomo, kar bo potrebno za pridobitev resnih vlaganj. Hkrati poudarjamo, da je za nas vsako delovno mesto pomembno. Tudi eno novo delovno mesto v majhnem podjetju. Vsi zahtevki in postopki, povezani z odpiranjem delovnih mest bodo prednostno obravnavani. Prednost bi morali imeti naložbeniki v tehnološko in znanstveno delo, povezani z našimi podjetji. Ukrepi: nižje najemnine na lokacijah: Podbreznik in mestno jedro, odpravljanje administrativnih ovir, pogajanja o dobrih cenah idr.


UROŠ LUBEJ: 
Temeljni ukrep, ki bo v to občino privabil ljudi in podjetja, je jasna vizija in strategija občine, ki ve, kaj hoče in kam gre. Naložbenikom lahko ponudimo obstoječa nezazidana stavbna zemljišča in tudi opuščene objekte, ki so primerni za prenovo, nenazadnje pa tudi kakovostno okolje za bivanje in za razvoj turizma zelo širokega spektra. Želimo si naložbenikov, ki bodo znali izkoristiti potenciale in obenem spoštovali obstoječe kvalitete.


JOŽE KOBE: 
Z zagotavljanjem kakovostne komunalne oskrbe, možnosti za razširitve obstoječih in gradnjo novih poslovnih dejavnosti, s posebno pozornostjo do rastočih lokalnih in regionalnih podjetij.


BOJAN KEKEC: 
Ustrezna prostorska politika z v naprej pripravljenimi zemljišči primernimi za gradno. Podjetja bi bila deležna še dodatnih spodbud v kolikor bi v mesto pripreljala visoko tehnologijo, čisto tehnologijo ter omogočila večje število zaposlitev. Novo mesto nima niti ene komunalno opremljene gospodarske cone, kjer bi lahko postavili gospodarski obrat, ki bi zaposloval recimo 100 ljudi. Pogoji za to so v veljavnem OPN-ju zagotovljeni. Pričakujemo, da bo sprejela država konkretne ukrepe pri izgradnji obvoznic okoli Novega mesta z navezavo na 3. razvojno os. Ta cestna povezava je ključna za razvoj gospodarske cone in ustvarja pogoje za interes potencialnih vlagateljev oziroma naložbenikov. Poudarek bo na zagotavljanju ustreznih pogojev malim in srednjim podjetjem.

Ni komentarjev:

Objavite komentar