sobota, 27. september 2014

ŽUPANSKI KANDIDATI 2014 ODGOVARJAJO: KOLESARJI IN PEŠCI

Ali nameravate narediti občino prijaznejšo za dnevne kolesarje in pešce? S kakšnimi ukrepi se boste lotili svojih ciljev na tem področju? 


GREGOR MACEDONI:
Gre za prometno preureditev omenjeno v točki 2. (4. in 5.). Peš cone je potrebno zagotoviti v mestnem jedru (Glavni trg) v navezavi s Kandijo (Grm in proti Portovalu) na eni in Novim trgom na drugi strani kjer se to območje nadaljuje proti obrežju Krke na Loki. Vsa nabrežja postopno urediti v peš oz. kolesarsko območje. Dograditi se več kolesarskih stez, sploh na območjih, ki imajo kolesu prijaznejšo konfiguracijo ter je to prostorsko lažje.


MILENA KRAMAR ZUPAN:
Zagotovo bom in to s številnimi ukrepi. V mestnem, deloma tudi izvenmestnem prostoru morajo imeti prednost nemotorne in javne oblike prometa. Kolesarjenje je posebej pomembno, saj poudarja skrb za okolje, zdravje, javno in družinsko ekonomijo, porabo prostora … Zagotoviti pa je treba varno kolesarjenje, česar pogoj je urejanje omrežja kolesarskih poti, con umirjenega prometa in promocija odgovornega, varnega, strpnega udeleževanja v mestnem prometu s strani vseh udeležencev.

Kaj bom storila za kolesarjenje?
- sodelovala bom z vsemi, ki želijo razvijati kolesarski promet v mestu, denimo z že aktivno Novomeško kolesarsko mrežo;
- izvajala bom že veljavni načrt za ureditev novih kolesarskih in pešpoti v mestu. Realno se mi zdi, da v naslednjih letih dobimo vsaj kakih 5 kilometrov novih povezav, torej: – odseka ob Težki vodi med mestnim jedrom in Šmihelom ter med Regrčo vasjo in Gotno vasjo; odsek kolesarske poti ob reki Krki ob mestnem jedru med Župančičevim sprehajališčem in Parkom EU (in morda naprej do Plave lagune); most za kolesarje in pešce pri Irči vasi med naseljem Drska-Brod in naselji Podbreznik, Groblje ter Cegelnica; kolesarske steze ob Levičnikovi cesti med Žabjo vasjo in Ločno; kolesarske steze ob delu Straške ceste – do Mirnopeške ceste. S temi izvedbami bomo tudi medsebojno povezali velik del obstoječih kolesarskih površin.
- sanirala bom črne kolesarske točke;
- ob rekonstrukcijah glavnih mestnih cest bo vedno osrednji razmislek o pogojih za kolesarje in seveda za pešce ter javni promet;
 - spodbujala bom sobivanje kolesarjev in pešcev ter nasploh spoštovanje in strpnost med različnimi prometnimi oblikami;
- zagotovila bom ustrezna parkirna mesta za kolesa ob vseh občinskih objektih. Vzpodbudila pa bom tudi druga institucije in podjetja, da storijo enako;
- vzpodbudila bom podjetja, da v svoje razvojne načrte in aktivnosti vključijo povečanje deleža zaposlenih, ki prihajajo na delo peš ali s kolesom;
- od države bom zahtevala, da uredi daljinsko kolesarsko pot mimo Novega mesta v smereh ob reki Krki in proti Beli krajini in da strokovno in finančno pomaga občinam pri spreminjanju urbane prometne kulture v korist kolesarjenja, pešačenja in javnega prometa.


MATIC VIDIC:
Bilo je že kar nekaj narejenega. Nadaljevali bi z izgradnjo pešpoti na obeh bregovih reke Krke ter povezovanju le-teh ter tudi drugje v notranjosti /npr. Ob Težki vodi /študija Plantan/, izgraditev in posodobitev hodnikov /parterna oprema kot so klopi, informativni panoji, počivališča, smetnjaki, igrala, itd…/ za pešce /npr.dokončanje hodnika proti pokopališču v Srebrničah/


MOJCA ŠPEC POTOČAR: 
V našem programu je temelj narediti občino prijazno za dnevne kolesarje in pešce. Uredili bomo ločene kolesarske steze (ločene od avtomobilskega prometa), za pešce pa urejene poti, ki jih ne bo vsaka najmanjša povodenj odnašala.


RAFKO KRIŽMAN:
http://www.za-nm.si/si/uncategorized/pismo-novomeske-kolesarske-mreze/


UROŠ LUBEJ: 
Stališče Solidarnosti Novo mesto in mene kot županskega kandidata je, da mora občina postaviti nove prioritete: zdrav način življenja in trajnostni promet. Civilna družba – Novomeška kolesarska mreža – je izdelala analizo stanja in predlog ukrepov glede kolesarskih poti. Zelo veliko je drobnih popravkov (npr. previsoki robniki ali slabo izvedeni prehodi iz kolesarskih stez na cestišče), ki jih bomo z minamalnimi sredstvi uresničili pospešeno. Za nekatere nove kolesarske steze je že izdelana prostorska dokumentacija in vsako leto bi bilo treba zgraditi vsaj po 1 km novih kolesarskih stez. 

Glede pešpoti: predvsem bo treba izboljšati prometne razmere v mestu, saj se danes v jedru križajo državne ceste. V okviru celovite prenove Glavnega trga bo treba preurediti promet in pri tem upoštevati vse relevantne dejavnike, na širšem območju mesta pa je potrebno nadaljevati s projektom mreže pešpoti in jih povezati v smiselno celoto (brez slepih rokavov).


JOŽE KOBE:
Čimprej bo sprejeta strategija trajnostne mobilnosti, ob kateri bodo upoštevani predlogi »Kolesarske Mreže Novo mesto«. Večji projekt bo zagotovo peš in kolesarska povezava med križiščem v Žabji vasi in križiščem v Ločni. Skupaj z ureditvijo poti ob reki Krki in Težki vodi ter prilagoditvijo prometnega režima v mestnem jedru, bo občina po naslednjem mandatu prijaznejša do kolesarjev in pešcev.


BOJAN KEKEC:
Z ustrezno preveritvijo prometnih poti bomo uredili promet na način, da bo bolj prijazen do peščev in kolesarjev. Za začetek se bodo postavile začasne ovire, ki bodo dajale več prostora peščem in kolesarjem kakor motornemu prometu. Na osnovi spozanj testnega primera se bo sprejela tudi dolgoročna odločitev za nadaljne urejanje prometa v NM. V prvem letu županovanja bodo odstranjene vse arhitekturne ovire za invalide in omogočeno lažje gibanje po mestnem jedru.

Ni komentarjev:

Objavite komentar