petek, 26. september 2014

ŽUPANSKI KANDIDATI 2014 ODGOVARJAJO: KLJUČNO V NASLEDNJIH LETIH

Katerih je po vašem mnenju ključnih 5 izzivov/projektov v zvezi z urejanjem prostora za naslednja 4 leta? Kako se jih boste lotili?


GREGOR MACEDONI:
1. Novi trg 6 - Aktivno (po)iskati ustreznega investitorja, ki bo poleg svojega interesa pripravljen nekaj vložiti tudi za javno dobro (del površin za javni rabo), Izpeljati natečaj, v širokem sodelovanju s stroko in javnostjo pripraviti programsko nalogo za to območje.
2. Izgradnja tržnice - glede na to da je projekt že pripravljen v precejšnji meri.
3. V povezavi s prenovo tržnice pripraviti koncept preureditve Glavnega trga in ga kot dolgoročno strategijo prioritetno obravnavati pri vseh ureditvah znotraj mestnega jedra.
4. Uskladiti vse že izdelane ali po potrebi na novo zastavljene prometne ureditve v ožjem in širšem mestnem jedru. Končna, ob širokem sodelovanju stroke in javnosti, izbrana verzija bo postala prioritetni in dolgoročno zavezujoč dokument pri vseh posegih v prometni režim oz. v prometne površine.
5. Ureditev peš in kolesarskih poti v mestu ter kot povezavo primestnih naselij z mestom s posebnim poudarkom na obrežjih Krke in novih prehodih preko Krke.


MILENA KRAMAR ZUPAN:
Ključno je, da se stalno rešuje vse, kar je problem. Nimamo jih toliko, da se ne bi mogli lotiti vseh. Le tako lahko veliko naredimo v naslednjih štirih letih in pripravimo pogoje, da se tudi v letih za temi reči uspešno rešujejo dalje. Če pa naj izpostavim 5 zadev, pa morda te:
1. ureditev celotnega sistema ravnanja z vodo, sedaj torej predvsem zagotavljanje kvalitetne pitne vode. Ta je vendarle osnova našemu življenju;
2. iskanje naložbenikov za razvojne izzive našega mesta (od univerze in kampusa, novih proizvodnih obratov, do športnih objektov in turizma), s čimer bomo dobili nova in hkrati kvalitetna delovna mesta. To je osnova našemu zadovoljstvu z življenjem;
3. vzpostavitev uspešnega, tvornega sodelovanja z državo, ki mora pomagati pri razvoju glavne infrastrukture (obvoznice, tretja os, železnica, energetski sistem) in pri pripravi državnih predpisov, ki bodo pomagali občinam pri razvoju, še posebej pa slovenskim mestom, ki so osrednja žarišča napredka države;
4. zagotovitev lepše podobe Novega mesta in podeželja, ki bo povečala zadovoljstvo prebivalcev s svojim mestom in privabila tudi kaj več obiskovalcev;
5. razviti mesto še posebej v neki smeri, ki ga bo v pozitivnem smislu v konkurenčnem boju med mesti ločila od drugih, a ne kakršnih koli mest, od najboljših. Kaj bo naša osnovna identiteta? Bomo mesto športa? Mesto kulture? Mesto industrije? Po čem nas bodo prepoznavali Slovenci, Evropejci in ostali? V čem bistvenem bomo najboljši v širši regiji, boljši tudi od Ljubljane in Zagreba, morda celo od Dunaja? Smo se sposobni, kakor naša industrija, uspešno vsaj v nekem segmentu življenja, boriti z večjimi in celo najboljšimi evropskimi mesti, jih premagati? Preizkusimo se!


MATIC VIDIC:
- Narodni dom
- Mestna dvorana
- Prenova historičnega jedra Novega mesta
- Pričetek Izgradnje mestnih brvi preko reke Krke: Brod, Plava laguna, v izteku Ressljeve, pri Moški bolnici, Portoval
- Kopališče - bazen


MOJCA ŠPEC POTOČAR:
Ključni izzivi v zvezi z urejanjem prostora so urejanje starega mestnega jedra, dokončanje atletskega in nogometnega stadiona v Novem mestu in ureditev brežin reke Krke ter sprehajalnih in kolesarskih poti. Projektov se bomo lotili z vključitvijo stroke, pritegnitvijo arhitekta in uveljavljenih strokovnjakov.
Na načrtovalski ravni izpostavljamo projekte, in sicer so to spremembe in dopolnitve OPN (cca1300 vlog), OPPN za vrtec ob Avšičevi ulici v Žabji vasi, spremembe in dopolnitve UN za ŠRP Portoval za umestitev zunanjega bazena v okviru mestnega kopališča, OPPN južna zbirna cesta med Šmihelsko in Belokranjsko cesto in OPPN za obvoznico Šmihela.
Na izvedbeni ravni pričakujemo dokončanje dela projekta – stadion Portoval z izvedbo nove zahodne tribune, s prostori za atlete in nogometaše ter izvedba vzhodne tribune z notranjim 25-m bazenom. Ocenjujemo, da bo za projekt potrebna faznost gradnje.
Izredno pomembnost prepoznamo v projektiranih peš in kolesarskih poteh v Novem mestu na podlagi OPPN in OPN, zlasti okoli Portovala, na Levičnikovi cesti, brv – leseni most preko Krke (1 ali 2).


RAFKO KRIŽMAN:
Čista pitna voda v vsak dom vsak dan:
Stabilna in kakovostna vodooskrba osrednje Dolenjske je najpomembnejši projekt prihodnjih let. Štirideset let stara infrastruktura je tako dotrajana, da je ni več mogoče vzdrževati. Naše vodne izgube so sicer med najmanjšimi v Sloveniji, vendar še vedno nesprejemljivo velike, voda pa prepogosto oporečna. Takoj po volitvah je potrebno pristopiti k pridobitvi 12 MIO kohezijskih EUR, ki jih je vlada obljubila za gradnjo dolenjskega vodovoda. To so sredstva, ki ostajajo neuporabljena zaradi nekaterih neaktivnosti občin v regiji.
Pomlajeno in živahno staro mestno jedro:
Naše staro mestno jedro z Glavnim trgom je lahko eno najlepših na svetu, vendar dokler sameva ali pa se duši v prometu, je le bleda senca svojih dobrih časov. Najprej je potrebno urediti infrastrukturo, vključno s parkirišči. Nato z olajšavami in drugimi prijemi zasebne lastnike nepremičnin spodbuditi k urejanju svojih objektov. Dokončati je potrebno knjižnico in končno poskrbeti za Narodni dom. Urediti je potrebno prostor in kupiti opremo za prireditve – oder, tribune, ozvočenje itn.
Športni park Portoval z bazenom:
Nadaljevala se bo ureditev športnega parka; s spremembo ureditvenega načrta bomo vanj vrnili vadbeni bazen saj je sramotno, da ga Novo mesto še vedno nima. Potrebna bo izgradnja tribune, novih vadbišč in ureditev servisnega objektna na stadionu. Posebna pozornost bo namenjena gozdni hiši Rodu Gorjanskih tabornikov, ki si po desetletjih zelo uspešnega dela zaslužijo kakovostne pogoje za delo in razvoj.
Večnamenska športna dvorana Češča vas:
Novo mesto, občina in celotna regija potrebuje večnamensko športno dvorano, saj je v resnici ni, kajti vse obstoječe so predvsem šolske telovadnice. Smo zagovorniki dvorane v Češči vasi, za katero je projektna dokumentacija že izdelana in pridobljeno gradbeno dovoljene. Dvorana bo zagotovila kakovostne pogoje za delo številnim športnim panogam. Prepričani smo, da bo Novo mesto s takšno dvorano postalo nacionalno središče za vsaj dve panogi – atletiko in kolesarstvo. Tako bodo zagotovljeni kakovostni pogoji za strokovno zimsko vadbo in tekmovanja v regiji in širšem mednarodnem prostoru. Zaradi tega bomo dvorano lahko dobro tržili, prihodki bodo omogočili kakovostno poslovanje in vzdrževanje, kar je danes eden največjih problemov občin pri delovanju dvoran. To bo enakovredno domicilna dvorana številnih športnih panog v občini, brez preferiranja ene ali dveh panog.


UROŠ LUBEJ:
Mislim, da brez analize stanja, v katerem smo, ključnih izzivov sploh ne moremo identificirati. V Solidarnosti Novo mesto ocenjujemo, da razmere v prostoru Novega mesta in občine dokazujejo, da na področju urejanja prostora v MONM ni vizije in jasno zastavljenih ciljev. Ni strategije, s katero bi zagotavljali njihovo uresničevanje. Prav tako je temeljni problem novomeške občine, ki se odraža tudi v urejanju prostora, prepredenost s korupcijo, klientelizmom in nepotizmom, ki onemogoča rešitve, ki bi bile usklajene s stroko in širšo javnostjo. Tipičen primer je bila „gradnja“ ali bolje „negradnja“ projekta dvorane Portoval – najverjetneje so v ozadju tega projekta ne toliko strateška razmišljanja kot zasebni interesi, ki so se skušali „prilepiti“ na megalomanski projekt.
Skratka, tudi na področju prostora so ključni izzivi v tem, da nam uspe vzpostaviti mehanizme za večjo transparentnost, za prevlado stroke nad klientelizmom in mehanizmov za večje vključevanje občank in občanov.
Kot vemo je področje urejanja prostora zelo kompleksno in poleg priprave strategij in prostorske dokumentacije vključuje raznovrstne dejavnosti na področju izvajanja investicij, vzdrževanja objektov ipd. Vsi, ki skrbijo za ta področja, bi morali delati z roko v roki in imeti pred očmi skupne cilje. Poleg tega je javnost premalo obveščena o načrtovanih projektih in aktivnostih in nezadostno vključena v njihovo pripravo in odločanje. Slednje tudi pri dobro pripravljenih projektih velikokrat povzroči njihov padec ali pa velike zamike v izvedbi.
Posledice so žal vidne v mestu in v širšem prostoru. Novo mesto, ki je po državni prostorski strategiji regionalno središče nacionalnega pomena (navsezadnje je pomembna lokacija med Ljubljano in Zagrebom), je danes komajda mesto. Razen podobe historičnega jedra, reke Krke, primestnih gozdov ter nekaterih uspešnih objektov Novo mesto nima česa ponuditi občanom pa tudi turistom ne.
Zato v Solidarnosti Novo mesto (ki smo jih identificirali v dialogu s civilno družbo in stroko) izpostavljamo naslednje izzive:
1. Povečati učinkovitost občinske uprave na področju prostora (združiti razpršene in neusklajene oddelke občinske uprave in zaposliti občinskega arhitekta, ki bo prispeval k postavljanju relevantnih ciljev, prioritet in operativnemu uresničevanju), in dosegati boljše rezultate pri dogovarjanju z državo in pridobivanju evropskih sredstev.
2. Prednostni projekti morajo odražati spremenjeno vizijo občine kot občine. Izpostavil bi morda predvsem štiri, s katerimi bomo izboljšali kakovost življenja v mestu in na podeželju in povečali prepoznavnost mesta in občine: (1) Celostna prenova Glavnega trga in nekaterih vaških središč; (2) arheološki park Marof; (3) vzpostavitev rekreativno-turistične transverzale, ki bo povezala vse turistične točke v občini. Če bi lahko dodal še dva izziva, bi omenil prometno urejanje južnega dela Novega mesta in mestnega jedra ter spodbude za kakovostno prenovo opuščenih in gradbeno neustreznih objektov, ki so trenutno velik problem tako v mestu kot v nekaterih drugih središčih v občini.
3. Večje vključevanje in soodločanje javnosti in stroke v procese odločanja. S tem se bistveno znižajo tveganja za projekte, ki so rezultat parcialnih interesov, hkrati pa to omogoča nastanek bolj dodelanih in kvalitetnejših rešitev. Prav tako se s tem zmanjša tveganje, da projekti padejo zaradi nasprotovanja zainteresirane javnosti.


JOŽE KOBE:
- zagotovitev varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo,
- urejanje mestnega jedra s prenovo narodnega doma in izgradnjo nove tržnice,
- izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki
- obvozna cesta skozi Šmihel z navezavo dostopa do Šolskega centra Novo mesto,
- spodbujanje trajnostne mobilnosti (ureditev sprehajališč ob Krki in Težki vodi, vključno z brvmi


BOJAN KEKEC:
- Prenova vodovodnega omrežja v občini
- Nadomestna avtobusna postaja
- Športni park Portovald (Olimpijski plavalni bazen, drsališče, kotalkališče, fitnes, ..) z izgradnjo novega peš mostu in navezavo na Češčo vas in Podbreznik
- Arheološki park Marof
- Športna dvorana Češča vas
- Obnova mestnega jedra (Glavni trg, Rozmanova ulica, tržnica, Narodni dom)

1 komentar:

  1. Naša predlagana ponudba za stranke v novem letu je pozitivna in popolna zavezanost, zato vam sodelovanje z nami zagotavlja maksimalno zagotovilo, da bomo dobili sredstva, saj imamo oceno A + pri financiranju. Frank Loan Services (FLS) je bil v preteklih letih visoko ocenjen kot eno najboljših spletnih podjetij s cenejšo obrestno mero. Če potrebujete finančna sredstva, nas ne kontaktirajte po telefonu (+1-713-389-6778) ali E-pošti: k.frankloans@gmail.com

    E-pošti: k.frankloans@gmail.com

    OdgovoriIzbriši